โครงการสนับสนุนทีมแพทย์-พยาบาล ต่อสู้วิกฤต COVID-19 วันที่ 17เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์